Artikel   1 – Identiteit

Naam ondernemer: Josephina Jewelry
Adres: Amsterdam, Nederland
E-mailadres: info@josephinajewelry.nl
KvK nummer: 73551945
BTW nummer: NL859573217B01

Artikel   2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Josephina in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Josephina en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Josephina gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel   3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Josephina en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Josephina en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via elektronische weg. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Josephina voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze via elektronische weg de algemene voorwaarden bij in te zien zijn en dat zij op verzoek van de consument op andere wijze zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


Artikel   4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Josephina niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 


Artikel   5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Josephina langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Josephina passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Josephina daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Josephina op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Josephina zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van Josephina waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service en garanties na aankoop;
 • de prijs inclusief alle belastingen van het product, de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;


Artikel   6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 3. Het herroepingsrecht geldt in afwijking van 6.1 niet voor de volgende producten:
  1. Producten die volgens jouw specificatie(s) zijn gemaakt en/of gepersonaliseerd, zoals:
   1. Producten met gepersonaliseerde tekst
   2. Producten met een gepersonaliseerde afbeelding zoals een foto of vingerafdruk.
 4. Tijdens de bedenktijd zoals genoemd in artikel 6.1 zoals genoemd in deze voorwaarden, dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.


Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Josephina Jewelry.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Josephina. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Josephina verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Meer informatieve over het retourneren van producten is te vinden op de website
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 8. Als de consument slechts een deel van de order retour zendt, hoeven er geen verzendkosten terug betaald te worden door Josephina Jewelry.


Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Josephina vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door Josephina Jewelry in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
 2. Josephina gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 – Garantie

 1. De garantie op gold plated brass en sterling zilveren sieraden is 1 maand. 

 2. 2A Garantie op onze eigen collectie 9/14 karaat sieraden is 6 maanden.
  2B Garantie op unieke vintage juwelen van 8/9/14/18 is 3 maanden
 3. Productiefouten zullen zich altijd snel na dragen van het sieraad laten opmerken. Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

  • Als je een beschadigd of kapot product hebt ontvangen dien je dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken via info@josephinajewelry.nl. Wanneer je langer dan 5 dagen wacht hiermee kunnen wij niet meer aansprakelijk gesteld worden. Wacht altijd met dragen van de sieraden als je een defect of beschadiging opmerkt en hierover contact op wil nemen. Stuur ons een e-mail met je (1) naam en ordernummer, (2) foto of video van het defect en (3) een omschrijving van het probleem.
 4. Verkleuring, verbuiging en verlies van sieraden vallen niet onder de garantie. Onze producten zijn niet ongevoelig voor normale slijtage en activiteiten. Beschadiging wegens een productiefout valt wel binnen de garantievoorwaarden.
 5. Het kan zijn dat een product verkleuring of sporen van slijtage laat zien naarmate het product langer en frequenter gedragen wordt. Dergelijke verkleuring is afhankelijk van het gebruik en hoe het product onderhouden wordt en betreft dus geen gebrek in de zin van een materiaal- of productiefout, ook niet als dit binnen 1 maand optreedt. Dit is afhankelijk van diverse externe omstandigheden waaronder de locatie en waar het product bewaard wordt, de zorgvuldigheid waarmee het product gebruikt wordt, het huidtype van de drager en de mate waarin het sieraad wordt blootgesteld aan overige invloeden die voor slijtage en/of verkleuring kunnen zorgen, zoals zonlicht, zweet, water en hitte. Het kan voorkomen dat een huidtype niet goed reageert op het materiaal van onze sieraden en de sieraden en huid samen een reactie geven zoals een groene afdruk. Dit valt niet onder de garantie van het sieraad.
 6. Beschadiging van producten door normaal gebruik valt niet onder de garantievoorwaarden. Indien wordt vastgesteld dat het gaat om een fabricagefout zal je product kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Let wel, de garantie vervalt wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van of dat voortvloeit uit onvoorzichtigheid doordat jij of iemand anders het product hebben proberen aan te passen of het product hebben gebruikt waar het niet voor gemaakt is. Daarnaast valt het verliezen van sieraden niet onder de garantievoorwaarden.
 7. De garantie geldt niet indien:
  1. Er sprake is van gebruikssporen, verkleuring en/of normale slijtage als gevolg van gebruik van het product
  2. Je de geleverde producten zelf hebt gerepareerd en/of bewerkt of door derden hebt laten repareren en/of bewerken
  3. Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld

Artikel 11 – De prijs, kortingen acties en actievoorwaarden

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
 3. Door (tijdelijke) kortingen en acties kunnen prijzen veranderen. Wanneer een order geplaatst is en Josephina Jewelry later een (tijdelijke) actie of korting geeft dan is het niet mogelijk het verschil in prijs terug te ontvangen.
 4. Josephina Jewelry is ten allen tijden gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
 5. De korting kan niet worden verkregen op reeds geplaatste bestellingen en kan achteraf niet worden verrekend/met terugwerkende kracht worden toegepast.
 6. Een kortingscode kan niet samen met een andere kortingscode gebruikt worden, ook niet bij kortingsacties. Bij het plaatsen van een bestelling kan slechts één kortingscode ingevuld en gebruikt worden.
 7. Het is mogelijk dat Josephina Jewelry acties in haar webshop heeft waarbij u boven een minimale besteding van een X bedrag een (actie)product gratis ontvangt. Het actieproduct wordt dan met een waarde van €0,- aan de bestelling en factuur toegevoegd. Indien u artikelen van uw bestelling retourneert en het netto totaalbedrag lager uitkomt dan het vereiste totaalbedrag van de aanbieding, dan dient u het actieproduct binnen 14 dagen te retourneren. Mocht u dit niet doen, dan zal Josephina Jewelry een factuur sturen ter waarde van de originele prijs van het actieproduct. Josephina Jewelry behoudt daarnaast het recht om de restitutie van de waarde van geretourneerde product(en) te staken totdat het verkregen actie product geretourneerd is of totdat u het originele bedrag van het actieproduct heeft betaald.De minimale besteding gaat alleen over aankopen van producten, dit geldt niet op reparaties en toevoegingen. Een (actie) product wat u gratis ontvangt kan niet omgeruild worden voor goederen of geld. Het gratis ontvangen (actie) product heeft geen garantie. (Actie) producten worden uitsluitend gedurende een bepaalde periode uitgegeven en uitsluitend zolang de voorraad strekt.
 8. Het is mogelijk dat Josephina Jewelry stapelkortingen hanteert. Dit betekent dat je bij een bepaalde orderwaarde een bepaalde korting ontvangt. Dat kan een kortingspercentage zijn of een kortingsbedrag. Indien u artikelen van uw bestelling retourneert en het netto totaalbedrag lager uitkomt dan het vereiste totaalbedrag voor het ontvangen van de korting kan Josephina Jewelry een lagere korting of geen korting toepassen en verrekenen met het terug te betalen bedrag. Voorbeeld: Orders boven € 50 ontvangen 10% korting, orders boven € 100 ontvangen 20% korting. Je plaatst een bestelling van € 110 dus je ontvangt 20% korting op je aankopen. Je retourneert een aantal items en je houdt voor € 55 aan items. Het kortingstarief is nu 10%. Wij zullen het verrekenen met het geld dat je terug krijgt van de geretourneerde items.

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

 1. Josephina staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Er kan geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 worden gemaakt bij beschadiging door opzet of nalatigheid, bij normale slijtage, bij beschadiging door het niet op de juiste manier acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.
 3. Een door Josephina, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Josephina kan doen gelden indien Josephina is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Josephina, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 


Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Josephina zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Josephina levert zolang de voorraad strekt.
 3. Het eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Josephina kenbaar heeft gemaakt.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Josephina geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 6. Na ontbinding conform het vorige lid zal Josephina het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Betaalmethoden:

  1. Josephina biedt de consument verschillende betaalwijzen aan. De consument is gebonden aan de voorwaarden van de gekozen betaalwijze. Josephina heeft geen invloed over deze voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden aan de rechten daarvan.
  2. De volgende betaalwijzen zijn mogelijk bij Josephina:
  • iDEAL
  • Visa
  • Maestro
  • American Express
  • Mastercard
  • Klarna
  • Paypal

  Betaling achteraf: Klarna

  1. Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Klarna B.V. (hierna: “Klarna”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Klarna, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Klarna getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Klarna aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Klarna behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Klarna gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Klarna is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Klarna tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Klarna om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Klarna is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Klarna is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen. 
  2. Josephina Jewelry hanteert een limiet van € 1000,00 per order per persoon indien de gekozen betaalwijze Klarna is. Het is dus niet mogelijk om meerdere orders te plaatsen van 1 persoon en zo alsnog de € 1000,00 Klarna limiet te overschrijden. Josephina Jewelry heeft het recht om Klarna orders boven € 1000,00  te annuleren en zal de consument daar altijd van op de hoogte stellen. Deze kan dan een nieuwe order plaatsen van een lager bedrag of een andere betaalmethode kiezen.

  Artikel 15 – Klachtenregeling

  1. Josephina beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Josephina.
  3. Bij Josephina ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Josephina binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. De garantie periode is 1 maand na ontvangst van de order. Er kan alleen een beroep gedaan worden op de garantie wanneer een aankoop is gedaan op onze webshop www.josephinajewelry.nl. De klant dient contact op te nemen via e-mail: info@josephinajewelry.nl. De volgende informatie is vereist: 1. Ordernummer & naam, 2. Foto/video van het product, 3. Uitleg probleem. Josephina Jewelry behoudt zich het recht om iedere situatie individueel te beoordelen. Alleen bij het vaststellen van een fabricage fout door Josephina Jewelry zal het product kosteloos vervangen worden of gerepareerd. Beschadiging van producten buiten de garantietermijn vallen niet onder de garantievoorwaarden. Ook beschadiging door gebruik en nalatigheid van de klant valt niet binnen de garantietermijn.
  5. De garantie van Josephina Jewelry is niet geldig in de volgende gevallen:
   1. Diefstal of verlies van het product
   2. Normale gebruiksschade en veroudering van de materialen
   3. Opzettelijk aangebrachte schade
   4. Waterschade en schade door chemicaliën
   5. Schade door nalatigheid
   6. Gebruikersschade door dragen van het product

  Artikel 16 – Overig

  1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
  2. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Josephina kan een nieuwe bepaling vast stellen ter vervanging van de nietig verklaarde bepaling.
  3. Josephina is gerechtigd om de overeenkomst met een consument door enkele kennisgeving aan de consument over te dragen aan een derde.
  4. Op overeenkomsten tussen Josephina en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
  5. Indien Josephina goederen in bruikleen stelt aan een consument of bedrijf kan Josephina te allen tijde de in bruikleen gestelde goederen terug halen.